COTRA BEGELEIDT HET MANAGEMENT VAN COMMSQUARE BIJ DE INTERNATIONALE MANAGEMENT BUY-OUT (MBO) UIT DE POOLSE SYSTEMICS-GROEP

CoTra heeft het management van Commsquare begeleid bij de onderhandeling, voorbereiding en closing van de aankoop van alle aandelen van Commsquare uit de Poolse Systemics groep.

Commsquare (www.commsquare.com) is gespecialiseerd in het monitoren en uitvoeren van uitgebreide bedrijfsanalyses op mobiele datanetwerken.

Door deze transactie verzelfstandigt Commsquare opnieuw haar activiteiten in België, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk.

Het transactieteam van CoTra begeleidde het management bij de onderhandelingen en de succesvolle closing van deze (MBO) aandelentransactie. Indien u vragen heeft, kan u hiervoor steeds contact opnemen met Kurt Faes.

IMPACT VAN HET WVV OP UW VENNOOTSCHAP VANAF 1 JANUARI 2020

Het nieuwe vennootschapsrecht is reeds enige tijd in werking getreden. Ongeacht of u iets onderneemt zal het nieuwe vennootschapsrecht vanaf 1 januari 2020 onvermijdelijk een impact hebben op uw vennootschap. De belangrijkste wijzigingen zijn onder meer de nieuwe benamingen en afkortingen die van toepassing worden, het kapitaal van bepaalde vennootschappen dat wordt afgeschaft en de regels inzake de werking van de algemene vergadering en de raad van bestuur die worden gewijzigd.

Met ingang vanaf 1 januari 2020 zal het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) tevens van toepassing zijn op vennootschappen die reeds bestonden vóór 1 mei 2019. Zelfs indien u de statuten van uw vennootschap nog niet in lijn heeft gebracht met het WVV zal vanaf 1 januari 2020 het WVV een belangrijke impact hebben op uw vennootschap.

De dwingende bepalingen van het WVV zullen onverminderd van toepassing worden en statutaire of contractuele bepalingen die strijdig zijn met deze dwingende bepalingen zullen voor niet geschreven beschouwd worden.

De aanvullende bepalingen van het WVV zullen tevens van toepassing worden tenzij de bestaande statuten van uw vennootschap hiervan afwijken.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die vanaf 1 januari 2020 een invloed kunnen hebben op uw vennootschap:

 • De nieuwe benamingen en afkortingen worden van toepassing zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is. Bijvoorbeeld: “Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid” wordt “Besloten Vennootschap” en de afkorting “BVBA” wordt “BV”.
 • Het concept kapitaal wordt afgeschaft voor de Besloten Vennootschap (“BV”) en de Coöperatieve Vennootschap (“CV”).
 • Het volgestorte kapitaal van de BV en CV en hun wettelijke reserve zullen per 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

 • Een BV kan slechts winst uitkeren mits inachtneming van de balans- en de liquiditeitstest.
 • In principe is het volledig eigen vermogen van een BV uitkeerbaar rekening houdend met voormelde dubbele uitkeringstest en het feit dat een statutenwijziging vereist zal zijn indien een gedeelte van of het volledige statutair onbeschikbare eigen vermogen wordt uitgekeerd.
 • Het uitkeren van de nog niet-goedgekeurde winst van het vorige boekjaar en de winst van het lopende boekjaar wordt mogelijk.
 • De regels omtrent de alarmbelprocedure worden aangepast.
 • Mogelijkheid tot inbreng van nijverheid in een BV.
 • Alle aandelen in een NV en BV kunnen voortaan door één aandeelhouder worden aangehouden.
 • Alle categorieën van effecten kunnen worden uitgegeven door zowel een NV als een BV (bijvoorbeeld converteerbare obligaties).
 • Bestuurders, leden van het directiecomité en de raad van toezicht oefenen hun mandaat op zelfstandige basis uit. 
 • De regeling inzake dagelijks bestuur wordt flexibeler. De BV zal voortaan een orgaan van dagelijks bestuur kunnen inrichten. Tevens wordt de definitie van “dagelijks bestuur” ruimer.
 • De belangenconflictregeling van toepassing op de NV en BV wordt strikter en wordt tevens uitgebreid naar de CV.  
 • De nieuwe regeling inzake bestuurdersaansprakelijkheid (inclusief de beperking van de maximale bestuurdersaansprakelijkheid) wordt van toepassing op bestuursfouten die hebben plaatsgevonden nadat het WVV van toepassing is geworden op uw vennootschap. Bestuursfouten die hebben plaatsgevonden alvorens het WVV van toepassing werd op uw vennootschap blijven onderworpen aan de regeling inzake bestuurdersaansprakelijkheid van het Wetboek van vennootschappen.
 • Schriftelijke besluitvorming door de raad van bestuur zal voortaan altijd mogelijk zijn zelfs indien de statuten hierover niets bepalen.
 • De vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon moet steeds een natuurlijke persoon zijn. Deze natuurlijke persoon kan slechts éénmaal in de raad van bestuur zetelen.
 • De wijze van stemmen tijdens een algemene vergadering wordt aangepast, bijvoorbeeld de neutralisering van de onthoudingen. Binnen bepaalde vennootschappen kan dit een impact hebben op het bestaande evenwicht tussen de aandeelhouders.
 • Ruimere mogelijkheden tot elektronische communicatie. Vennootschappen kunnen een e-mailadres en/of website opnemen in de statuten en de aandeelhouders kunnen een e-mailadres aan de vennootschap meedelen waarop zij wensen dat de vennootschap met hen communiceert.

Met ingang van 1 januari 2020 zal het WVV dus een belangrijke impact hebben op uw vennootschap en de werking ervan. 

Tot slot herinneren wij u eraan dat alle vennootschappen ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020 hun statuten onmiddellijk en volledig in overeenstemming moeten brengen met het WVV, tenzij deze statutenwijziging voortvloeit uit de toepassing van het toegestane kapitaal, de uitoefening van inschrijvingsrechten of de conversie van converteerbare obligaties. In ieder geval moeten de statuten ten laatste op 1 januari 2024 aangepast zijn.

Voor meer informatie hieromtrent, kunt u ons steeds contacteren via davy.smet@cotra.law of kurt.faes@cotra.law.

COTRA BEGELEIDT RIALTO RECRUITMENT NV (PROMAN-GROUP) BIJ DE OVERNAME VAN HET HANDELSFONDS VAN OMBRELO BVBA

CoTra heeft Rialto Recruitment NV (onderdeel van de Franse groep Proman) begeleid bij de overname van het handelsfonds van Ombrelo BVBA.

Ombrelo BVBA werd in 2008 opgericht en  is een erkend bureau voor private arbeidsbemiddeling.  Als dynamisch selectiekantoor biedt het rekruteringsdiensten aan voor bedrijven.   Ombrelo BVBA is gespecialiseerd in bachelor en masterprofielen in Onderzoek & Ontwikkeling, Productie & Onderhoud, Aankoop, Logistiek & Supply Chain, Marketing & Sales, ICT, Milieu, Preventie & Kwaliteit etc …

Rialto Recruitment NV werd opgericht door haar huidige afgevaardigde bestuurder en CEO Patrick Van Lijsebetten.  Sinds eind 2018 is de Franse groep Proman (de eerste en grootste onafhankelijke, niet-beursgenoteerde HR-speler in Frankrijk op het vlak van interim en contracten van onbepaalde en bepaalde duur) hoofdaandeelhouder van Rialto Recruitment NV.

Het transactieteam van CoTra begeleidde de koper bij het succesvol tot stand komen van deze transactie.

Indien u vragen heeft, kan u hiervoor steeds contact opnemen met Kurt Faes 

Press:
https://www.madeinantwerpen.be/nieuws/nielse-hr-dienstverlener-neemt-ombrelo-uit-lier-over/
https://www.computable.be/artikel/nieuws/loopbaan/6779131/5440850/rialto-recruitment-groep-neemt-ombrelo-over.html
https://rialtorecruitment.eu/persbericht-van-14-augustus-2019-rialto-recruitment-groep-neemt-ombrelo-in-lier-over/
https://www.dvo.be/artikel/66063-rialto-recruitment-groep-betreedt-wervings-selectiemarkt-via-overname-ombrelo/

COTRA BEGELEIDT FAMILIETAK RONNY LEFEVERE BIJ DE OVERNAME VAN ALLE AANDELEN IN DE GROEP KARTONNAGE LEFEVERE-BEEL (WIELSBEKE)

CoTra heeft de familietak Ronny Lefevere begeleid bij de uitkoop van de overige familiale aandeelhouders in de Groep Kartonnage Lefevere-Beel (Wielsbeke).   

De Groep Kartonnage Lefevere-Beel werd in 1963 opgericht door de heer en mevrouw Lefevere-Beel en groeide sindsdien uit tot een groep van 7 vennootschappen.   

De belangrijkste entiteiten  Kartonnage Lefevere-Beel en Crea Pack zijn voornamelijk actief in het ontwerpen, de fabricatie, de commercialisering en de verkoop van karton, kartonnen dozen, kartonnen displays, kartonnen luxe verpakkingen en andere verpakkingen uit karton.  

Het transactieteam van CoTra begeleidde de koper bij de onderhandelingen en succesvolle closing van deze aandelentransactie.

Indien u vragen heeft, kan u hiervoor steeds contact opnemen met Kurt Faes

COTRA BEGELEIDT DE AANDEELHOUDERS VAN RIALTO RECRUITMENT NV BIJ SHARE DEAL (OVERNAME AANDELEN) DOOR DE FRANSE GROEP PROMAN

CoTra heeft de aandeelhouders van Rialto Recruitment NV begeleid bij de verkoop van alle aandelen aan de Franse groep Proman.

Rialto Recruitment NV is een erkend bureau voor private arbeidsbemiddeling.  Als dynamisch selectiekantoor biedt het rekruteringsdiensten aan voor bedrijven.   Rialto Recruitment NV is gespecialiseerd in de zoektocht naar hoger opgeleide technische (Bachelors, Industrieel en Burgerlijk ingenieurs, Wetenschappers en PhD’ers)  en commerciële, management en CxO profielen (inclusief het zoeken  naar leden voor adviesraden of raden van bestuur).   

De overnemer/nieuwe aandeelhouder is de Franse groep Proman.   De groep Proman is de eerste en grootste onafhankelijke, niet-beursgenoteerde HR-speler in Frankrijk op het vlak van interim en contracten van onbepaalde en bepaalde duur.

Het transactieteam van CoTra begeleidde de verkopende aandeelhouders bij de onderhandelingen en succesvolle closing van deze aandelentransactie.

Indien u vragen heeft, kan u hiervoor steeds contact opnemen met Kurt Faes

Press: https://www.kmoinsider.be/hr/interim-rekrutering/via-rialto-recruitment-maakt-de-franse-groep-proman-haar-intrede-op-de-vlaamse-marktMODERNISERING VAN HET BELGISCHE VENNOOTSCHAPSRECHT

Sterk verouderd, complex en niet altijd even coherent, zo wordt het huidige Wetboek van vennootschappen weleens omschreven. Het wetboek bevat tevens een aantal regels die strikter zijn dan hetgeen mogelijk is vanuit een Europees oogpunt en in de ons omringende landen.

Het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht werkte de voorbije jaren dan ook aan een update van het Wetboek van vennootschappen. Minister van Justitie Koen Geens stelde het ontwerp van Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelopen zomer voor aan de Regering. De Regering keurde het ontwerp goed en momenteel ligt het bij de Raad van State. Verwacht wordt dat de Kamer tegen eind dit jaar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal goedkeuren.

1. DOEL VAN DE HERVORMING

De Regering wenst een aantrekkelijk en interessant ondernemersklimaat te scheppen. De grondige hervorming van het Belgische vennootschapsrecht maakt hier deel van uit en heeft tot doel het ter beschikking stellen van een modern en efficiënt vennootschapsrecht aan ondernemingen die actief zijn of wensen te zijn in België.

2. DRIE PIJLERS

De voorgestelde wijzigingen aan het vennootschapsrecht zijn geïnspireerd op drie pijlers:

1) Verregaande vereenvoudiging

De eerste pijler bij het opstellen van het ontwerp van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het implementeren van een verregaande vereenvoudiging van het Belgische vennootschapsrecht. Het aantal vennootschapsvormen zal in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden beperkt. In het voorstel worden drie vormen van kapitaalvennootschappen behouden, zijnde de besloten vennootschap (momenteel gekend als de BVBA), de naamloze vennootschap en de coöperatieve vennootschap. De coöperatieve vennootschap zal voorbehouden blijven voor de vennootschappen die effectief een coöperatief gedachtegoed hebben. De enige vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid die overblijft is de maatschap, desgevallend met een stil of tijdelijk karakter. Tevens worden het vennootschapsrecht en verenigingsrecht in één wetboek geïntegreerd. Verenigingen zullen in de toekomst winstgevende activiteiten mogen uitoefenen maar blijven evenwel onderworpen aan een streng uitkeringsverbod.

2) Flexibilisering

De tweede pijler beoogt een flexibilisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht. Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet enerzijds eenvoudig toe te passen zijn en anderzijds voorspelbaar zijn. Zonder alles omvattend te willen zijn, vindt u hieronder enkele voorbeelden wat betreft (a) een besloten vennootschap en (b) een naamloze vennootschap:

a) Besloten vennootschap

Het concept maatschappelijk kapitaal wordt wat betreft de besloten vennootschap afgeschaft. Een besloten vennootschap vereist dus niet langer een kapitaal, hetgeen onder meer een impact heeft op de regels inzake verkrijging van eigen aandelen, inbreng in natura en de alarmbelprocedure. Een aantal regels die momenteel dwingend van toepassing zijn op de BVBA worden van aanvullend recht voor de besloten vennootschap. De statuten van een besloten vennootschap zullen bijvoorbeeld kunnen voorzien in een vrije overdraagbaarheid van de aandelen. 

 b) Naamloze vennootschap

Het statuut van bestuurder/bestuursorgaan van een naamloze vennootschap zal worden aangepast om het meer flexibel te maken. Zo zal het in de toekomst mogelijk zijn om te opteren voor (i) een monistisch bestuurssysteem met een raad van bestuur of zelfs één bestuurder of (ii) een duaal bestuurssysteem met een directieraad (operationele activiteiten) en een raad van toezicht (strategisch management en toezicht op de directieraad).

3) Aanpassing aan Europese evoluties

De derde pijler beoogt het aanpassen van de Belgische vennootschapswetgeving aan een aantal evoluties in het Europees vennootschapsrecht zodat de Belgische vennootschapswetgeving concurrentieel wordt met de wetgeving in de ons omringende landen. Zo wordt er afgestapt van het hanteren van de werkelijke zetelleer en zal in de toekomst de nationaliteit van een vennootschap bepaald worden aan de hand van de statutaire zetelleer. Concreet betekent dit dat het vennootschapsrecht dat van toepassing is op een vennootschap zal worden bepaald op basis van het recht van het land waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal tevens een uitdrukkelijke regeling bevatten inzake de grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

4. Overgangsregeling

Omwille van de grote impact van de voorgestelde hervorming op het vennootschapsleven voorziet het ontwerp in een ruime overgangsregeling.

Download het artikle:

Modernisation of Belgian company law (.PDF – ENG)

Modernisering van het Belgische vennootschapsrecht (.PDF – NL)

BELANG VAN EEN TIJDIGE NEERLEGGING VAN DE JAARREKENING

Veel vennootschappen hebben hun boekjaar beëindigd op 31 december 2017 en zij werken momenteel aan het afsluiten van het boekjaar, de audit door de commissaris, het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag zodat de jaarlijkse algemene vergadering later dit jaar tijdig kan beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening.

De jaarrekening moet uiterlijk binnen zes maanden na het einde van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap. Vervolgens moeten de bestuurders de goedgekeurde jaarrekening binnen 30 dagen na de goedkeuring bij de Nationale Bank neerleggen. Dus ten laatste zeven maanden na het einde van het boekjaar moet de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank.

Indien de jaarrekening niet binnen voormelde termijnen wordt neergelegd bij de Nationale Bank kan dit volgende gevolgen hebben:

 • Tarieftoeslag

Bij een laattijdige neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank zal een tarieftoeslag  verschuldigd zijn. Afhankelijk van de situatie kan deze tarieftoeslag oplopen van 120 EUR tot 1.200 EUR.

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

De laattijdige neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank is een schending van het Wetboek van vennootschappen en brengt de aansprakelijkheid van de bestuurders ten aanzien van de vennootschap en derden in het gedrang. Indien de jaarrekening niet tijdig wordt neergelegd wordt de schade die door derden wordt geleden geacht voort te vloeien uit de laattijdige neerlegging zonder dat een oorzakelijk verband moet worden aangetoond. De bestuurders kunnen evenwel het tegenbewijs trachten te leveren.

 • Gerechtelijke ontbinding van slapende vennootschappen

Iedere belanghebbende (bijvoorbeeld een klant of concurrent), het openbaar ministerie en de kamer voor handelsonderzoek kunnen een vordering tot gerechtelijke ontbinding van de vennootschap instellen indien de vennootschap haar jaarrekening niet tijdig heeft neergelegd. Sinds mei 2017, kan deze ontbindingsvordering al worden ingesteld nadat de jaarrekening éénmaal niet (tijdig) werd neergelegd. Dit in tegenstelling tot het verleden toen de gerechtelijke ontbindingsvordering enkel kon worden ingesteld indien gedurende drie opeenvolgende jaren geen jaarrekening werd neergelegd.

Afhankelijk van wie de ontbindingsvordering heeft ingesteld, staat de rechtbank (desgevallend verplicht) een regularisatietermijn toe aan de vennootschap.

De laattijdige neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank kan dus verregaande gevolgen hebben en het is dan ook aangewezen om dit te vermijden.

Download het artikel:

Importance of a timely filing of the annual accounts

Belang van een tijdige neerlegging van de jaarrekening

UBO-REGISTER

Verplichting voor vennootschappen om hun uiteindelijke begunstigde te identificeren en te registreren in het UBO-register.

Op 18 september 2017 werd de vierde Richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering omgezet naar Belgisch recht. De Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 oktober 2017 en trad in werking op 16 oktober 2017 (de “Witwas-wet”). De Witwaswet voegde onder meer het artikel 14/1 en 14/2 toe aan het Wetboek van vennootschappen. De Witwaswet werd verder uitgewerkt in het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register (het “KB”).
De belangrijkste nieuwigheden die door de Witwaswet en het KB werden ingevoerd zijn (i) de verplichting voor vennootschappen en andere juridische entiteiten om toereikende, accurate en actuele informatie met betrekking tot hun uiteindelijke begunstigde(n) te verzamelen en bij te houden en (ii) de oprichting van een centraal Belgisch register van uiteindelijke begunstigden (het “UBO-register”).

DOEL VAN HET UBO-REGISTER?
De invoering van het UBO-register heeft tot doel toereikende, accurate en actuele informatie over de uiteindelijke begunstigden van Belgische vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, trusts, stichtingen en gelijkaardige juridische entiteiten ter beschikking te stellen.

WIE MOET INFORMATIE TER BESCHIKKING STELLEN VAN HET UBO-REGISTER?
Alle Belgische vennootschappen (inclusief genoteerde vennootschappen), (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk, trusts, stichtingen en gelijkaardige juridische entiteiten moeten informatie met betrekking tot hun uiteindelijke begunstigde(n) ter beschikking stellen van het UBO-register.

WIE KWALIFICEERT ALS UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE?
Overeenkomstig de Witwaswet is de uiteindelijke begunstigde de natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is/zijn van of zeggenschap heeft/hebben over de juridische entiteit, de lasthebber van de juridisch entiteit en/of de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan.

De volgende categorieën natuurlijke personen worden beschouwd als de uiteindelijke begunstigde voor enerzijds vennootschappen en anderzijds (internationale) verenigingen en stichtingen:

A. VENNOOTSCHAPPEN
i. De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap houdt/houden, met inbegrip van aandelen aan toonder:

 • a. Een natuurlijke persoon die meer dan 25% van de stemrechten of meer dan 25% van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap aanhoudt geldt als een indicatie van een rechtstreeks belang;
 • b. Een belang van meer dan 25% van de aandelen of van meer dan 25% van het kapitaal van de vennootschap gehouden door een vennootschap die onder zeggenschap staat van (i) één of meerdere natuurlijke perso(o)n(en) of (ii) één of meerdere vennootschap(pen) onder het zeggenschap van dezelfde natuurlijke perso(o)n(en) geldt als een indicatie van een onrechtstreeks belang.

ii. De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over de vennootschap via andere middelen.

iii. Indien geen uiteindelijke begunstigde kan worden geïdentificeerd overeenkomstig de criteria vermeld onder i. en
ii. worden de natuurlijke perso(o)n(en) die tot het hoger leidinggevend personeel behoren (bijvoorbeeld bestuurders of managers) beschouwd als uiteindelijke begunstigde van de vennootschap.

B. (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK EN STICHTINGEN
i. De bestuurder(s), afgevaardigd bestuurder(s), wettelijk vertegenwoordiger(s) van (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

ii. De stichters van een stichting.

iii. De natuurlijke personen of, wanneer deze personen niet kunnen worden geïdentificeerd, de categorie van natuurlijke personen in wiens belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is.

iv. Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

WELKE INFORMATIE MOET IN HET UBO-REGISTER WORDEN OPGENOMEN?
Toereikende, accurate en actuele informatie over de uiteindelijke begunstigde(n) van Belgische vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, trusts, stichtingen en gelijkaardige juridische entiteiten moet aan het UBO-register worden bezorgd. In het bijzonder moet volgende informatie over elke uiteindelijke begunstigde van een Belgische vennootschap aan het UBO-register worden bezorgd:

 • Naam en voornaam;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • Land van verblijf;
 • Volledig verblijfsadres;
 • Datum waarop de uiteindelijke begunstigde, uiteindelijke begunstigde van de vennootschap is geworden;
 • Identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, of een vergelijkbaar identificatiemiddel afgeleverd in de staat waar de uiteindelijke begunstigde verblijft of waar hij onderdaan is;
 • Tot welke categorie de uiteindelijke begunstigde behoort (zie tevens hierboven);
 • Of de uiteindelijke begunstigde één natuurlijke persoon is die aan de voorwaarden voldoet of meerdere natuurlijke die gezamenlijk aan de voorwaarden voldoen;
 • Of het al dan niet om een rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat. Indien het een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde betreft moet tevens volgende informatie worden overgemaakt: het aantal tussenpersonen, en voor elk van deze tussenpersonen de volledige identificatiegegevens, met min-stens de naam, de oprichtingsdatum, de handelsnaam, de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer of een gelijkaardig identificatiemiddel afgeleverd in de staat waar de tussen-persoon is geregistreerd
 • De omvang van het uiteindelijke belang van de uiteindelijke begunstigde.

WIE HEEFT TOEGANG TOT HET UBO-REGISTER?
Het UBO-register kan wat betreft vennootschappen worden geraadpleegd door:

 • Bevoegde autoriteiten (inclusief fiscale autoriteiten);
 • Entiteiten in het kader van de nakoming van hun verplichtingen onder de Witwaswet;
 • Elke burger via een (betalend) verzoek op basis van het ondernemingsnummer of de naam van de vennootschap.

HOE EN WANNEER NA TE LEVEN?
De bestuurders van de vennootschap hebben een verplichting om de informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigde(n) van de vennootschap waarin zij bestuurder zijn over te maken aan het UBO-register en dit binnen één maand nadat er kennis wordt genomen van de informatie of binnen één maand nadat deze wordt gewijzigd.

Het KB treed in werking op 31 oktober 2018. Bijgevolg moeten bestuurders ten laatste op 30 november 2018 voor de eerste maal de relevante UBO-informatie registreren in het UBO-register.

Het UBO-register zal binnenkort beschikbaar zijn en zal worden beheerd door de Administratie van de Thesaurie binnen FOD Financiën. Om voormelde informatie te registreren in het UBO-register zal er moeten worden ingelogd op het MyMinFin platform met een Belgische identiteitskaart (e-ID).

HOE KUNT U ZICH VOORBEREIDEN?
Met het oog op het registeren van de UBO-informatie in het UBO-register ten laatste op 30 november 2018 kunnen alvast volgende stappen worden ondernomen:

 • U kunt er reeds voor zorgen dat uw vennootschap een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde met een e-ID heeft die de UBO-informatie in het UBO-register kan registreren;
 • U kunt reeds bepalen tot welke categorie de uiteindelijke begunstigde van uw vennootschap behoort;
 • U kunt reeds nauwkeurige en uitvoerige informatie verzamelen over de uiteindelijke begunstigde(n) van uw vennootschap en van alle juridische entiteiten waarvan de uiteindelijke begunstigde van uw vennootschap gebruik maakt om zeggenschap over uw vennootschap uit te oefenen;
 • U kunt reeds bewijsstukken verzamelen waaruit blijkt dat uw informatie toereikend, accuraat en actueel is; en
 • Het is tevens aangewezen dat u ervoor zorgt dat uw vennootschap over procedures beschikt zodat elke wijziging in de UBO-informatie binnen de maand aan het UBO-register wordt overgemaakt.

SANCTIES IN GEVAL VAN NIET-NALEVING?
Indien wordt nagelaten om informatie over de uiteindelijke begunstigde te verzamelen of bij te houden of deze informatie over te maken aan het UBO-register, kan dit bestraft worden met administratieve en strafrechtelijke sancties (zie verder). Het overmaken van foutieve of onvolledige informatie kan enkel het voorwerp uitmaken van administratieve sancties.

De Minister van Financiën kan aan één of meer bestuurders van een in gebreke blijvende vennootschap, en indien aangewezen aan de leden van het directiecomité of, bij gebreke van een directiecomité, aan andere senior managers van de vennootschap, die verantwoordelijk zijn voor voormelde inbreuken, administratieve sancties opleggen ten belope van 250 EUR tot 50.000 EUR.
De bestuurders van vennootschappen kunnen voor bepaalde inbreuken (zoals hierboven vermeld) tevens een strafrechtelijke boete worden opgelegd.

Download dit artikel:

UBO-register (.PDF – ENG)
UBO-register (.PDF – NL)

CREDO kan u bijstaan bij al uw vragen met betrekking tot het UBO-register en het vervullen van de registratieformaliteiten bij het UBO-register. Gelieve Davy Smet, advocaat, te contacteren via davy.smet@credo-law.be voor verdere informatie.

Overname van het Puurse Beyers Plastics NV

Kurt Faes (Cotra) begeleidde Axel Moorkens als verkoper in het kader van de overname van het Puurse Beyers Plastics NV aan het Amerikaanse Tekni-Plex.

Beyers Plastics NV  werd in 1970 opgericht en  richt zich op de productie van verpakkingen voor de biofarmaceutische en medische sector en alle industrieën waar cleanroomverpakkingen nodig zijn, zoals de chemische, voedings-, ruimtevaart-, zonne-energie- en halfgeleiderindustrie. (https://beyersplastics.be/nl/).

Het transactieteam van Cotra begeleidde de verkoper bij het succesvol tot stand brengen van deze transactie.

Indien u vragen heeft, kan u hiervoor steeds contact opnemen met Kurt Faes

Press:

https://www.tijd.be/ondernemen/farma-biotech/familie-moorkens-verkoopt-plasticbedrijf-beyers-aan-amerikanen/10067002.html

http://www.madeinmechelen.be/nieuws/beyers-plastics-gaat-over-in-handen-van-tekni-plex/

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/news/tekni-plex-us-takes-over-beyers-plastics-flanders