BELANG VAN EEN TIJDIGE NEERLEGGING VAN DE JAARREKENING

Veel vennootschappen hebben hun boekjaar beëindigd op 31 december 2017 en zij werken momenteel aan het afsluiten van het boekjaar, de audit door de commissaris, het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag zodat de jaarlijkse algemene vergadering later dit jaar tijdig kan beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening.

De jaarrekening moet uiterlijk binnen zes maanden na het einde van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap. Vervolgens moeten de bestuurders de goedgekeurde jaarrekening binnen 30 dagen na de goedkeuring bij de Nationale Bank neerleggen. Dus ten laatste zeven maanden na het einde van het boekjaar moet de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank.

Indien de jaarrekening niet binnen voormelde termijnen wordt neergelegd bij de Nationale Bank kan dit volgende gevolgen hebben:

  • Tarieftoeslag

Bij een laattijdige neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank zal een tarieftoeslag  verschuldigd zijn. Afhankelijk van de situatie kan deze tarieftoeslag oplopen van 120 EUR tot 1.200 EUR.

  • Bestuurdersaansprakelijkheid

De laattijdige neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank is een schending van het Wetboek van vennootschappen en brengt de aansprakelijkheid van de bestuurders ten aanzien van de vennootschap en derden in het gedrang. Indien de jaarrekening niet tijdig wordt neergelegd wordt de schade die door derden wordt geleden geacht voort te vloeien uit de laattijdige neerlegging zonder dat een oorzakelijk verband moet worden aangetoond. De bestuurders kunnen evenwel het tegenbewijs trachten te leveren.

  • Gerechtelijke ontbinding van slapende vennootschappen

Iedere belanghebbende (bijvoorbeeld een klant of concurrent), het openbaar ministerie en de kamer voor handelsonderzoek kunnen een vordering tot gerechtelijke ontbinding van de vennootschap instellen indien de vennootschap haar jaarrekening niet tijdig heeft neergelegd. Sinds mei 2017, kan deze ontbindingsvordering al worden ingesteld nadat de jaarrekening éénmaal niet (tijdig) werd neergelegd. Dit in tegenstelling tot het verleden toen de gerechtelijke ontbindingsvordering enkel kon worden ingesteld indien gedurende drie opeenvolgende jaren geen jaarrekening werd neergelegd.

Afhankelijk van wie de ontbindingsvordering heeft ingesteld, staat de rechtbank (desgevallend verplicht) een regularisatietermijn toe aan de vennootschap.

De laattijdige neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank kan dus verregaande gevolgen hebben en het is dan ook aangewezen om dit te vermijden.

Download het artikel:

Importance of a timely filing of the annual accounts

Belang van een tijdige neerlegging van de jaarrekening